Duplicate Files Finder 0.8.0

Duplicate Files Finder 0.8.0

Matthias Boehm – 1,2MB – Freeware –
4 Stars User Rating
Duplicate Files Finder is an application which searches for duplicate files (files which have the same content, but not necessarily the same name) and lets the user remove duplicate files, either by deleting them or by creating links. The search is very fast compared to other similiar programs which use hashing algorithms

Tổng quan

Duplicate Files Finder là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Matthias Boehm.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Duplicate Files Finder là 0.8.0, phát hành vào ngày 29/10/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/02/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 0.8.0, được sử dụng bởi 50 % trong tất cả các cài đặt.

Duplicate Files Finder đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,2MB.

Người sử dụng của Duplicate Files Finder đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Duplicate Files Finder!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có Duplicate Files Finder cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản